ZMIANY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY RZECZY POJAZDAMI O DMC 2,5-3,5 T.

ZMIANY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY RZECZY POJAZDAMI O DMC 2,5-3,5 T.

Wracamy do tematu zmienionego art. 3 ustawy o transporcie drogowym. Przepraszam, że tyle to zajęło, ale jak wiecie dopadło mnie choróbsko, czekałam też na odpowiedź z ministerstwa. Art. 3 jest ważnym z naszego punktu widzenia przepisem prawnym, bo mówi o wyłączeniach z stosowania ustawy o transporcie drogowym. Obecnie ten art. wygląda tak:

Art. 3. trans. drog.
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy

 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
  1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
  2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:
  a) w krajowym transporcie drogowym rzeczy, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy,
  b) w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  2a) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy;
  3) zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
  1a.Przepisy ustawy stosuje się do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego:
  1)przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720 i 1641);
  2)prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595);
  3)prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą lub jej odcinkiem pobieranej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802, 1005 i 1595).
  2.Do przewozów drogowych wykonywanych:
  1)w ramach powszechnych usług pocztowych,
  2)w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  3)przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
  4)w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Najbardziej ciekawym z naszego punktu widzenia podpunktem i zmianą jest wskazanie, że przepisów ustawy nie stosuje się w krajowym przewozie drogowym rzeczy, niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy oraz w transporcie drogowym rzeczy autem o dmc nieprzekraczającym 2,5 tony. Prosty wniosek jest taki, że kierowcy wykonujący przewóz drogowy rzeczy, ale międzynarodowy, autami o dmc 2,5-3,5 t nie są wyłączeni ze stosowania tej ustawy.
Należałoby więc badać ich analogicznie do kierowców zawodowych i wydawać stosowne orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Wiele pisano o zmianach w tych ustawach, o pakiecie mobilności itd. ale praktycznie o badaniach psychologicznych ciężko było znaleźć jakąś informację, a przecież to różnica czy badamy kogoś z art.39 uotd czy wydajemy konsultację z medycyny pracy.

Napisałam więc maila do Ministerstwa z pytaniem m.in. właśnie o tę kwestię: „Na mocy pkt 2 wiadomo, że przewóz krajowy jest dalej wyłączony ze stosowania tej ustawy ( o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony: a) w krajowym transporcie drogowym rzeczy, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy). A co z transportem międzynarodowym na autach 2,5-3,5 t.? Czy w myśl obecnych przepisów kierowców zgłaszających się na badania psychologiczne, a którzy mieliby pracować w międzynarodowym transporcie autami powyżej 2,5 t (a do 3,5 t) mamy traktować jak kierowców zawodowych i w związku z tym wydawać im orzeczenie psychologiczne z podstawą prawną art. 39 ustawy o transporcie drogowym?”

W odpowiedzi uzyskałam informację, że:
„ Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, w tym stwierdzające istnienie albo brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, przeprowadza uprawniony psycholog w poradni psychologicznej. Prowadzenie poradni psychologicznej jest działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, który w jej ramach przeprowadza ww. badania psychologiczne. Stąd też przedsiębiorca/uprawniony psycholog decyduje jakie i komu przeprowadzi badania. W ocenie Departamentu Transportu Drogowego nie ma przeszkód prawnych, żeby badania psychologiczne stwierdzające istnienie albo brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy były wykonywane dla kierowców zamierzających lub wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t i były dokumentowane na wzorze orzeczenia psychologicznego, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 165).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z niedawnym dodaniem do art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) ust. 2a (Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy), który wszedł w życie z dniem 1 marca br., kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 t. w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy podlegają odpowiednim przepisom rozdziału 7a tej ustawy pn. KIEROWCA WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY, w tym w zakresie braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”.

Oczywiście, nie można odpisać wprost, nie mniej jednak, wynika z tego, że kierowcy pojazdów o dmc przekraczającej 2,5 t. w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy podlegają przepisom dot. wykonywania przewozu drogowego, w tym w zakresie braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Dzięki uprzejmości jednej z psychologów transportu – Edyty, wrzucam Wam też informacje ze strony gov.pl dotyczące świadectw kwalifikacji dla kierowców pojazdów o dmc 2,5-3,5 t.

„Od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencją wspólnotową.
Obowiązek ten nie dotyczy przewoźników którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dmc do 3,5 tony”.
Dodatkowo możemy przeczytać też, że:
„Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy rzeczy pojazdami o dmc 2,5-3,5 t:
Jeżeli przewoźnik wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc 2,5-3,5 t zatrudnia lub korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE, to także dla kierowcy prowadzącego pojazd o dmc 2,5-3,5 t ma obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Z uwagi na fakt, iż do prowadzenia pojazdów o dmc do 3,5 tony jest wymagane posiadanie jedynie prawa jazdy kategorii B – kierowcy tacy nie mają obowiązku uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz odbywania szkoleń okresowych.
Do wniosku dotyczącego wydania świadectwa kierowcy dla kierowcy wykonującego przewozy wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony, trzeba będzie dołączyć:

 1. kopię licencji wspólnotowej;
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz kopie orzeczeń o braku:
  a) przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3, oraz
  b) przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4;
 3. kserokopię dokumentu tożsamości;
 4. kserokopię prawa jazdy;
 5. kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Także o ile dobrze to zrozumiałam to kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowym rzeczy pojazdami o dmc 2,5-3,5 t. traktujemy jak kierowców zawodowych, wydając im po badaniu orzeczenie z art. 39 uotd.

Magdalena Wit-Wesołowska

3 komentarze do “ZMIANY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY RZECZY POJAZDAMI O DMC 2,5-3,5 T.

 1. Dzień dobry – takie małe sprostowanie co do artykułu – kierowcom do 3.5 tony nie wydaje się świadectw kwalifikacji tylko świadectwa kierowcy (i to tylko tym z poza Unii Europejskiej – reszta nie musi ich mieć). To jest tylko takie jakby zaświadczenie że mają tutaj opłacany Zus:-) Ale podsumowując cały artykuł też uważam że wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe samochodami do 3.5 tony należy traktować jak zawodowych – a dowodem na to są wymogi jakie są stawiane aby otrzymać wspomniane świadectwo kierowcy dla osóób z państw trzecich. Pozdrawiam serdecznie

 2. Dziękuje za ten wpis!

  Magda ,a jak traktować kierowcę przewożącego odpady w MZO? Podchodzi pod Ustawę o transporcie drogowym czy nie, w sytuacji gdy
  1. przewoz odpadow pojazdem ponizej 3,5 t ale kursy zagraniczne.
  2. przewoz odpadow pojazdem powyzej 3,5 t krajowo

  W ustawie napisali ze przewoz odpadow komunalnych podchodzi pod „niezarobkowy przewoz drogowy”, ale to chyba tylko wtedy kiedy dop. masa calkowita nie przekracza 3,5 tony ? no bo jesli przekracza 3,5t , to rozumiem że i tak podlega pod art.39k Ustawy?

  Podpowiesz proszę?

  Dziękuje i pozdrawiam!
  Edyta

  1. Hej, przewóz odpadów podlega jak wspomniałam przepisom dotyczących niezarobkowego przewozu drogowego w kontekście uzyskiwania zezwoleń. Natomiast niestety nie ma wiedzy czy kierowcy obligatoryjnie muszą podlegać badaniom psychologicznym z art. 39 uotd. Kierowców, których ja badam z takich zakładów robią normalnie świadectwo kwalifikacji, więc wykonuję im badani a rt. 39. Spróbuję się jednak dowiedzieć czegoś więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę
error: Content is protected !!